EN
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта www.jobs.bg и за използването му ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги JOBS.BG обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Дата на актуализация: 4 май 2018

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

1.Регистрация

1.1. ДЖОБС.БГ“ ЕООД („JOBS.BG“/„Ние“/„Нас“) с адрес на управление: ул. Райко Алексиев №26, София 1113, ЕИК: 175050954 предоставя чрез сайта www.jobs.bg и мобилните версии и приложения (“Сайта”) на физически лица – крайни потребители („Кандидати“/ „Вие“) безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват възможности за търсене на обяви за свободни работни места, създаване и съхранение на автобиографии и файлове, изпращане на кандидатури и др.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. JOBS.BG не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 1.2.

1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите JOBS.BG в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

2. Сключване на договор

2.1. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към JOBS.BG и електронните изявления от JOBS.BG към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

2.2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и JOBS.BG посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от JOBS.BG в електронна форма.

3. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

3.1. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за свободни работни места от Работодатели. Обявите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на Работодателя, от който са публикувани. При кандидатстване Вашата кандидатура автоматично стига в акаунта на Работодателя в JOBS.BG. При обяви с външен линк, кандидатстването става на външен сайт, за който JOBS.BG не носи отговорност.

Вие сами решавате по кои обяви и на кои Работодатели да изпратите Ваши кандидатури. За целта преди кандидатстване Ви препоръчваме да потърсите повече информация за Работодателя както в Сайта, така и от други източници.

3.2. JOBS.BG не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия между страните. Решенията за това каква информация да изпратите, в какви договорни отношения желаете да влезете и при какви условия са изцяло Ваша отговорност. JOBS.BG не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай че считате, че Работодателят не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо Работодателя. Ползването на Услугите е на Ваш собствен риск и отговорност.

3.3. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на JOBS.BG и/или на съответните трети лица.

3.4. Публикуваните контакти на Работодатели и/или техни Представители, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с кандидатстване по обявени позиции. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод.

3.5. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на JOBS.BG или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

4. Създаване и съхраняване на автобиографии, файлове и др. информация

4.1. Сайтът Ви дава възможност да създадете и/или съхраните професионални автобиографии, файлове и др. информация, която можете да изпращате, по Ваша преценка, към Работодатели по публикувани от тях обяви.

4.2. Съхранените в Сайта документи са достъпни само за Вас. При кандидатстване Вие сами решавате каква информация и на кои Работодатели да я изпратите. При изпращане на кандидатура от Вас, тя автоматично стига в акаунта на Работодателя.

4.3. Вие гарантирате, че имате право да използвате съдържанието, което съхранявате в акаунта си или изпращате на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или JOBS.BG.

4.4. Информацията, която съхранявате в акаунта си и/или изпращате на други лица посредством Сайта, не може да съдържа:
(а) рекламно съдържание, несвързано с кандидатстване;
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
(в) съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

5. Прекратяване на акаунт

5.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:
(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта);
(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 5 години);
(в) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или в закона;
(г) в други случаи, по преценка на JOBS.BG, с предварително предизвестие.

5.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:
(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на закона;
(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;
(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

5.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Сайта, се изтриват. Това включва както данните във Вашия акаунт, така и намиращи се в акаунти на Работодатели в Сайта изпратени от Вас кандидатури (към момента на закриване).

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

 • С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”.

 • Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.
Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

5.4. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

5.5. При прекратяване на договора съгласно предвидените в т. 5.1 случаи, JOBS.BG не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите след закриване на акаунта.

6. Промени

6.1. JOBS.BG си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

6.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

6.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

7. Други

7.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, JOBS.BG не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

7.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

7.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

7.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 28 март 2019

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.jobs.bg и мобилните версии и приложения (“Сайта”), ДЖОБС.БГ” ЕООД („JOBS.BG“/ „Ние“) с адрес на управление: ул. Райко Алексиев №26, София 1113, ЕИК: 175050954 обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни JOBS.BG спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги JOBS.BG обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като Кандидати;
(б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към JOBS.BG;
(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към JOBS.BG.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

(б) Данни, съхранявани във Вашия акаунт. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт информация като снимка, автобиографии (CV-та), мотивационни писма и/или други файлове и съответно да ги използвате и изпращате към Работодатели по Ваша преценка, когато кандидатствате по публикувани от тях обяви. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт в Сайта.

Снимка
Включването на снимка във Вашия акаунт е изцяло по Ваш избор. Актуалната снимка е видима за Работодателите, към които сте изпратили кандидатура (в списъка с кандидати по съответната обява). Автобиографиите (CV-та) със снимка се запазват във вида, в който са към момента на кандидатстване.

Създаване на професионална автобиография (CV)
Сайтът Ви дава възможност да създадете и съхраните една или повече професионални автобиографии (CV-та), които можете да изпращате, по Ваша преценка, към Работодатели по публикувани от тях обяви. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в съответните автобиографии (CV-та).
При създаване на автобиография (CV) Вие имате възможност, по Ваша преценка, да включите следната информация: име, имейл, адрес за кореспонденция, телефон, гражданство, дата на раждане, пол, местоживеене; образование и квалификации; професионален опит и информация за заемани длъжности; умения; владеене на езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС и друга допълнителна информация, попълнена от Вас.

Ако не желаете да попълните някоя от секциите, можете да я пропуснете или вместо стандартно предложените форми да създадете Ваша автобиография извън Сайта и да я съхраните и изпращате чрез предвидените за това функционалности в Сайта.

Съхраняване на Ваши файлове
Вие имате възможност да съхранявате Ваши файлове (външни автобиографии/CV-та или други документи), които да използвате при кандидатстване. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт и да изпращате към Работодателите. Услугите на JOBS.BG и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта към Работодатели, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни (виж Специални категории/чувствителни данни).

Мотивационни писма
Посредством функционалностите на Сайта Вие може да създадете и запазите Ваши темплейти на мотивационни писма, които да използвате при кандидатстване. Мотивационните писма, които Вие създавате в Сайта, съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

Съобщение, част от кандидатура
При кандидатстване заедно с прикачените Автобиографии (CV-та) и файлове имате възможност да изпратите съобщение към Работодателя. Съобщението съдържа свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в него.

Чат с Работодатели
Работодатели, по обяви на които сте кандидатствали, имат възможност да Ви изпращат съобщения във връзка с Вашата кандидатура, на които по Ваша преценка можете да отговорите. При отговори от Ваша страна, Вашите съобщения съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

Въпросници
Работодателите имат възможност да създават и добавят въпросници (“Въпросник”) към техни обяви. Съдържанието на Въпросниците се определя изцяло от Работодателя. В случай че по каквато и да е причина не желаете да предоставите информация във връзка с един или повече въпроси, част от Въпросника, не бива да правите това. При кандидатстване от Вас по обява с Въпросник, попълненият Въпросник се изпраща заедно с останалите прикачени от Вас документи.

Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на JOBS.BG, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Абонаменти
Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии (като населено място, бизнес категория, ключови думи и др.) или от избрани от Вас Работодатели. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Бележник
Сайтът дава възможност да запазвате избрани от Вас обяви, за да имате възможност да кандидатствате по тях в подходящо за Вас време. По всяко време можете да добавяте нови или изтривате предишно съхранени обяви. За ползването на тази услуга е необходимо да имате регистрация.

Специални категории (чувствителни) данни
Услугите на JOBS.BG и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта към Работодатели, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:
- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

JOBS.BG няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни и документи в акаунта си, както и да изпращате такива данни и документи към Работодателите през Сайта.

Други данни
JOBS.BG може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Кандидатстване и Моите кандидатствания

Тази секция се отнася за кандидатстване по обяви, при които изпратените от Вас кандидатури се съхраняват в акаунта на Работодателя в Сайта и не се отнася за обяви с външен линк за кандидатстване.

При кандидатстване изпратената от Вас кандидатура стига автоматично в акаунта на Работодателя. Всяка кандидатура има уникален номер, видим за Вас и за Работодателя, който можете да използвате при комуникация относно Вашето кандидатстване.

Секцията “Моите кандидатствания” Ви дава възможност да преглеждате изпратените от Вас и съхранявани в акаунтите на Работодатели Ваши кандидатури и обявите, по които сте кандидатствали.

В случай на необходимост, тази секция Ви позволява да изтриете изпратена от Вас към Работодател Ваша кандидатура от неговия акаунт. При изтриване на кандидатура всички лични данни, част от нея, се премахват от акаунта на Работодателя с изключение на номера на кандидатурата. Изтриването се отнася само за съхраняваните в Сайта кандидатури. Възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Сайта. В тези случаи можете да използвате номера на кандидатурата при последваща комуникация с Работодателя.

Кандидатурите се съхраняват за период до 6 /шест/ месеца от датата на публикуване на обявата, по която сте кандидатствали, и са налични в секцията “Моите кандидатствания” и в акаунтите на съответните Работодатели (в случай че не бъдат изтрити преди изтичане на този срок). В случай че желаете да съхраните информация за Ваше кандидатстване за период по-дълъг от 6 /шест/ месеца, можете да използвате функцията за експорт. За кандидатури по обяви, публикувани преди актуализацията на текущата политика, е валиден старият срок на съхранение от 1 /една/ година.

Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

Бързи линкове за повтаряне на предишни търсения
Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайта се използват логове със следните цели:
 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).
Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение тук

3. Цели за обработване на лични данни

JOBS.BG събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:
 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и JOBS.BG;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и JOBS.BG;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на JOBS.BG.
Сключване и изпълнение на договор
Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и JOBS.BG, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на JOBS.BG и/или трети лица като други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др. Тези цели включват:
 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността.
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на JOBS.BG, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения на JOBS.BG, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на JOBS.BG да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта.
Автобиографии, файлове, снимки или други документи и информация, съхранени във Вашия акаунт До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви По отношение на документи, създадени чрез и/или съхранени в акаунта Ви (автобиографии, файлове, снимки и др.), JOBS.BG е доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация (хостинг) и контролът върху съхранението на тази информация във Вашия акаунт е изцяло Ваш.
Съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) JOBS.BG няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че JOBS.BG бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган за JOBS.BG може да възникне задължение да запази съответното съдържание независимо от евентуалното му изтриване или от изтриването на акаунта Ви (чл. 16 от ЗЕТ).
Лог, удостоверяващ изпращането на кандидатурите до съответните Работодатели (съдържа подател, получател, дата и час, номер на кандидатурата, без съдържанието на кандидатурата) За срок от 1 /една/ година. Поради изискванията на ЗЕДЕУУ логът се пази за срок от 1 /една/ година вкл. и при закриване на акаунт Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година.
Моите кандидатствания (изпратените от Вас кандидатури с прилежащото им съдържание, вкл. прикачени файлове, въпросници, чат към кандидатурата и др.) За срок до 6 /шест/ месеца*; до изтриване от Ваша страна и/или закриване на акаунта
*За кандидатури по обяви публикувани преди актуализацията на текущата Политика е валиден старият срок на съхранение от 1 /една/ година.
Кандидатурите се съхраняват за период до шест месеца (или 1 година за обяви, публикувани преди актуализацията на текущата Политика) от датата на публикуване на обявата, по която сте кандидатствали, и са налични в секцията “Моите кандидатствания” и в акаунтите на съответните Работодатели. При изтриване на кандидатури и/или закриване на акаунт преди този срок се изтрива цялото съдържание във връзка с тях, с изключение на номера на кандидатурата и лога, удостоверяващ изпращането, който се изтрива след изтичане на едногодишния срок (за повече информация виж предходната точка).
Абонаменти за известия за нови обяви с избрани критерии или от избрани компании (имейл адрес, критерии) За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии (като населено място, бизнес категория, ключови думи и др.) или от избрани от Вас Работодатели. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.
Автоматичен вход За период до 6 /шест/ месеца от последното влизане в Сайта Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Сайта от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас.
Бързи търсения До изтриването им от Вас; до прекратяване на регистрацията Ви или до 6 /шест/ месеца, ако ползвате тази функционалност без регистрация Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за повтаряне на последните 10 търсения.
Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.
Информация, съхранена в мобилно приложение За периода на неговото ползване (до деинсталирането му) Информация, необходима за техническото предоставяне на Услугите (като настройки и др.)
Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес) За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.
С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на JOBS.BG, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.
Бисквити До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”


В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

JOBS.BG не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Съхранените в Сайта документи са достъпни само за Вас. При кандидатстване Вие сами решавате каква информация и на кои Работодатели да я изпратите. След като изпратите кандидатура, тя автоматично стига в акаунта на Работодателя. От този момент Работодателят съгласно Регламента става “Администратор” на получените от Вас лични данни и носи отговорност за тях. Важно е да имате предвид, че въпреки че тези данни е възможно да се съхраняват технологично върху наша инфраструктура, съгласно Регламента право да се разпорежда с тях има единствено “Администраторът” (Работодателят). Поради тази причина искания във връзка с вече изпратени от Вас кандидатури е необходимо да изпращате директно към Работодателя.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. Когато изпратите Ваша кандидатура към Работодател, по отношение на получените от Работодателя данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

JOBS.BG не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия. JOBS.BG няма контрол върху начина, по който Работодатели обработват Вашите данни.

5.1. Доставчици и подизпълнители
JOBS.BG използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици JOBS.BG изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

Доставчици

5.2. Трети лица
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на JOBS.BG и/или други потребители на Услугите.

5.3. Промяна на собственост
В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

6.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.

6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт. В случай че желаете да коригирате вече изпратена към Работодател кандидатура, имате възможност да направите това, като използвате функцията за изтриване на кандидатура от акаунта на Работодателя и изпратите отново коригираната кандидатура. Това се отнася само за съхранените в Сайта кандидатури, възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Сайта. В тези случаи е необходимо да се свържете с Работодателя.

6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Изтриване на автобиографии, файлове и др.
Вие имате възможност да изтривате автобиографии, файлове и други съхранявани във Вашия акаунт документи по всяко време. Това не води до изтриване на вече изпратени, като част от кандидатури, документи. За тази цел използвайте функцията за изтриване на кандидатури.

Изтриване на изпратени кандидатури
В случай на необходимост, в секцията “Моите кандидатствания” имате възможност да изтриете изпратена от Вас към Работодател Ваша кандидатура от неговия акаунт. При изтриване на кандидатура всички лични данни, част от нея, се премахват от акаунта на Работодателя с изключение на номера на кандидатурата. Изтриването се отнася само за съхраняваните в Сайта кандидатури. Възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Сайта. В тези случаи можете да използвате номера на кандидатурата при последваща комуникация с Работодателя.

Важно: Моля имайте предвид, че при изтриване кандидатурата се премахва от акаунта на компанията и това може да доведе до невъзможност Вашата кандидатура да бъдат взета предвид при извършване на подбор, в случай че желаете това.

Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя, номер на кандидатурата.

Закриване на акаунт
В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.

Важно: Моля имайте предвид, че при закриване на акаунт всички Ваши кандидатури се премахват от акаунтите на компаниите, в които сте кандидатствали, и това може да доведе до невъзможност Вашите кандидатури да бъдат взети предвид при извършване на подбор, в случай че желаете това. Изтриването се отнася само за съхраняваните в Сайта кандидатури. Възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Сайта. В тези случаи можете да използвате номера на кандидатурата при последваща комуникация с Работодателя.

Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия акаунт, е необходимо да направите това преди неговото закриване.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:
 • С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”.
 • Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.
Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Важно е да имате предвид, че JOBS.BG не е посредник при взаимоотношенията между Вас и Работодателя. При кандидатстване Вие сами изпращате Вашата кандидатура към Работодателя и Работодателят съгласно Регламента става “Администратор” на данните, които сте му изпратили.

6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

В Сайта е предвидена функционалност, която Ви позволява да експортирате желаната от Вас информация.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
JOBS.BG не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на JOBS.BG:

Адрес за кореспонденция: ул. Райко Алексиев 26, София 1113
Имейл: privacy@jobs.bg

Политика за ползване на бисквити
Тук можете да се запознаете с ползваните бисквити и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в сайта www.jobs.bg и/или мобилните версии и приложения (“Сайта”).

Дата на актуализация: 13 юни 2018

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

JOBS.BG прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквити се използват за следните цели:

Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Сайта) Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Сигурност (защита против влизане от неoторизирани устройства и др.) До 6 /шест/ месеца от последното влизане Това са бисквити, които се ползват с цел подсигуряване защита на акаунта от неоторизиран достъп.
Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Функционалност бързи линкове за търсене До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Функционалност автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

Изтриване на бисквитите от Вашия браузър
В JOBS.BG е предвидена специална функционалност, позволяваща Ви да изтриете всички бисквити от JOBS.BG. В случай че желаете да направите това, използвайте този линк: Изтриване на всички бисквити от този браузър

Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

Възникна технически проблем! Проверете дали имате Интернет връзка и опитайте отново.
В случай че имате Интернет връзка и проблемът продължи, свържете се с наш администратор на тел. 02/439 22 22
Възникна технически проблем! Проверете дали имате Интернет връзка и опитайте отново.
В случай че имате Интернет връзка и проблемът продължи, свържете се с наш администратор на тел. 02/439 22 22