EN
Общи условия за ползване от работодатели
Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта www.jobs.bg и за използването му ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта!

Във връзка с предоставяните Услуги JOBS.BG обработва лични данни на физически лица - бизнес потребители съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук.. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Дата на актуализация: 20 септември 2023

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

1.Регистрация

1.1. ДЖОБС.БГ“ ЕООД („JOBS.BG“/„Ние“/„Нас“) с адрес на управление: ул. Райко Алексиев №26, София 1113, ЕИК: 175050954 предоставя чрез сайта www.jobs.bg (“Сайта”) на юридически и физически лица с валидна регистрация в Търговски/БУЛСТАТ регистър – Работодатели („Работодател/и“), безплатни и платени услуги на информационното общество („Услугите“). Услугите включват, без да се изчерпват до, публикуване на обяви за свободни работни места от Работодатели и възможност за съхранение в Сайта на получени от Работодателя кандидатури по публикувани от него обяви.

1.2. Ползването на Услугите е възможно само след регистрация на фирмен акаунт и неговото активиране.

1.3. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от дееспособно лице, което декларира, че е оторизирано да представлява Работодателя, включително да приеме тези Условия и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на фирмения акаунт от името на Работодателя. В случай че създаватe регистрация, Вие декларирате, че отговаряте на посочените условия и попълнената от Вас информация, идентифицираща Вас и Работодателя, е пълна и точна.

1.4. Работодателят може да избере да добави лице за административен контакт, различно от лицето, извършващо регистрацията. В този случай, този контакт се попълва по време на регистрация от лицето, упълномощено да извърши регистрацията. Това е контактът, с който наши служители могат да се свържат по важни въпроси, свързани с ползването на Услугите. Работодателят се задължава да поддържа този контакт актуален.

1.5. Работодателят има възможност да добави допълнителни лица – фирмени потребители („Представители“/“Представители на Работодател“) с достъп до своя акаунт. Всяко от тези лица е необходимо да се съгласи с настоящите Условия преди ползване на Услугите. Добавянето на допълнителни лица – фирмени потребители и определянето на техните права в Сайта се извършва от лицето, създало регистрацията и/или други предишно добавени фирмени потребители с необходимите за това права. Добавяйки допълнително лице – фирмен потребител, Вие декларирате, че сте оторизирани от Работодателя за това.

1.6. Във връзка със своите задължения по Общия регламент за защита на личните данни („Регламент (ЕС) 2016/679“) Работодателят се задължава да попълни контакт за връзка от страна на кандидатите по въпроси, свързани със защита на техните лични данни. Поради това че такива въпроси могат да възникнат и след изтичане на обявите, Работодателят се задължава да поддържа контакта актуален по всяко време, независимо от това дали има активни обяви в Сайта. Този контакт заедно с данните, идентифициращи Работодателя, се публикува публично в Сайта.

1.7. Работодателят и всеки негов Представител се задължават да предоставят верни, пълни и актуални данни при регистрацията и при всяко ползване на Услугите и да ги поддържат такива. При неточност в данните се задължавате незабавно да я отстраните и нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.8. В допълнение на попълнените при регистрация данни, JOBS.BG си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация на Работодателя и/или Представители при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.

1.9. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп до него. Вие се задължавате незабавно да уведомите JOBS.BG в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

2. Сключване на договор

2.1. С натискането на бутон „Регистрация” лицето, което представлява Работодателя, извършва електронно изявление, с което Работодателят и Представителят сключват договор с JOBS.BG при тези Условия (“Договор”) и се задължават да ги спазват. Въвежданата в регистрационната форма информация може да бъде променяна до натискането на бутона „Регистрация“.

2.2. Договорът се счита за сключен от момента на активиране на акаунта от страна на JOBS.BG.

2.3. За ползването на всяка платена Услуга се извършва конкретна заявка на базата на сключения при тези Условия договор.

2.4. С приемането на тези Условия се съгласявате да бъдете адресат и да получавате електронни изявления от JOBS.BG във връзка с настоящия Договор и Услугите в Сайта.

3. Публикуване на информация

3.1. Вие се задължавате да използвате Сайта в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Сайта, и действащото българско законодателство.

3.2. Вие се задължавате да публикувате само обяви за реални и актуални позиции, като:
(а) избраното населено място трябва да съответства на работното място (месторабота), не се допуска публикуване на обяви с повече от едно населено място;
(б) не се допуска публикуване на повече от една длъжност в една и съща обява.

3.3. Не се допуска използване на обяви за промотиране на бизнес възможности, партньорства, продукти, услуги или сайтове, изисквания за присъединяване към страници в социални медии, регистрации, участие в игри, пирамидални схеми и др. Вие се съгласявате, че от Кандидатите не се изисква под каквато и да е форма закупуването на обучения или други услуги.

3.4. Вашата обява не може да съдържа:
(а) изисквания с дискриминативен характер;
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, вкл. основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
(в) или каквото и да е съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер или такова, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

3.5. JOBS.BG запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас съдържание, неотговарящо на настоящите Условия или на публикуваните в Сайта допълнителни условия и напътствия.

3.6. Вие гарантирате, че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в Сайта. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за JOBS.BG или за трети лица.

3.7. Вие давате право на JOBS.BG да направи достъпни (както за България, така и извън България) публикуваните от Вас обяви и друго публично съдържание, като това е с цел предоставяне на Услугите и JOBS.BG не дължи възнаграждение.

3.8. С публикуването на съдържание в Сайта Вие предоставяте на неговите потребители право да осъществяват достъп до него и да го ползват съгласно Условията за ползване от физически лица и съгласно закона.

3.9. JOBS.BG си запазва правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услуга:
(а) при нелоялно поведение от страна на Работодателя (напр. публикуване на неверни или подвеждащи обяви; препращане към конкурентни сайтове и др. под.);
(б) при установяване на извършване на аналогични на извършваните чрез настоящия Сайт дейности;
(в) при подозрения за нарушаване на тези Условия или на закона;
(г) при дължими суми, незаплатени в срок и/или изцяло.

3.10. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Услугата, JOBS.BG запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Условия.

4. Употреба на съдържанието

4.1. Сайтът и съдържанието в него са собственост на JOBS.BG и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Нямате право да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на JOBS.BG или на съответните трети лица.

4.2. Публикуваните контакти на Работодатели и на техни Представители могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с кандидатстване по публикувани обяви. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

4.3. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на JOBS.BG или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

4.4. Вие се задължавате да не използвате скриптове, ботове, кроулери и други технически средства, попадащи в тази категория, да не правите опити за неоторизирани действия чрез обратно инженерство на каквато и да е част от Сайта и/или неговите приложения;

5. Обработване на лични данни

Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугите, са уредени в Споразумението за обработване на лични данни, неразделна част от настоящия Договор.

6. Финансови условия

6.1. Цените на платените Услуги се изчисляват автоматично в зависимост от избраните параметри и съгласно публикуваните на Сайта цени и срокове за плащане към момента на заявяването на конкретната Услуга.

6.2. Финансовите условия и цените могат да бъдат изменяни едностранно от JOBS.BG. Такива промени не засягат условията за предоставяне на вече заявени и потвърдени от JOBS.BG Услуги.

6.3. Заплащането на Услугите се извършва по един от посочените в Сайта начини съобразно определените за това срокове. Всички фактури и други финансови документи са достъпни в акаунта на Работодателя в Сайта. Работодателят се задължава да следи и съблюдава за спазване на сроковете за плащане на издадените документи.

6.4. След потвърждение на поръчка за Услуга от JOBS.BG, същата не може да бъде прекратена от страна на Работодателя. В тези случаи се дължи заплащане на цената за заявената Услуга в пълен размер и заплатени суми не се възстановяват.

6.5. JOBS.BG си запазва правото да откаже публикуването на обява или предоставянето на друга Услуга, при несъответствие с Условията и/или по своя преценка.

6.6. При просрочване на срока за плащане се ограничава достъпът до Услугите в Сайта.

6.7. Безплатни Услуги се предоставят само за позиции в България и само в случаите, в които лицето за административен контакт се намира на територията на България и не е необходима международна комуникация за проверка на регистрацията и за последваща поддръжка.

6.8. Пакети. Пакет с кредити може да бъде използван наведнъж или на части за поръчка на Услуги в Сайта. В случай че пакетът не е бил използван изцяло, неизползваната част не се възстановява. При поръчка на Услуга с кредити от пакет от наличните кредити се изваждат кредити, равняващи се на цената на Услугата (в кредити), посочена в ценовата листа, към момента на закупуване на съответната Услуга.

7. Отговорност и прекратяване

7.1. При забава или неплащане на дължими от Вас суми за Услуги, JOBS.BG има право:
(а) да ограничи достъпа Ви до Услугите;
(б) да прекрати Договора и Вашия акаунт.

7.2. JOBS.BG може да блокира Вашия акаунт при:
(а) съмнения за нарушаване на закона, на тези Условия или на други условия, предвидени в Сайта;
(б) при заявка за това от Ваша страна.

7.3. JOBS.BG може да прекрати настоящия Договор и Вашия акаунт:
(а) при дълъг период на неизползване на акаунта за повече от 3 /три/ години;
(б) с разумно предизвестие в случай на прекратяване дейността на Сайта;
(в) в други предвидени в Условията или закона случаи.

7.4 JOBS.BG не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

7.5. Освен при умисъл или при груба небрежност, JOBS.BG не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили:
(а) в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
(б) поради ограничаване, прекратяване или блокиране на Вашия акаунт и/или на Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

7.6. Във всички случаи отговорността на JOBS.BG във връзка с предоставена Услуга в Сайта е ограничена до размера на заплатената от Вас цена за конкретната Услуга, освен ако не е предвидено друго съгласно действащото законодателство.

8. Промени в Условията и предлаганите Услуги

8.1. Доколкото предоставяните от JOBS.BG Услуги са разнообразни и постоянно развивани и допълвани, както и във връзка със законодателни промени, JOBS.BG си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без за това да е необходимо предупреждение.

8.2. При извършване на промени в Условията, JOBS.BG довежда тези промени до Ваше знание чрез публикуването им на видно място в Сайта или в акаунта Ви. Промени в Условията няма да засягат предоставянето на заявени и заплатени преди промяната Услуги.

8.3. В случай че използвате Услуги след влизане в сила на промените в Условията, те се считат за обвързващи за Вас.

8.4. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи си запазваме правото на прехвърляне на правата и задълженията по тези Условия, като за това Вие ще бъдете уведомени предварително.

9. Други условия

9.1. Тези общи Условия уреждат взаимоотношенията между страните, като заместват всички предишни общи Условия. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез предвидените функционалности в Сайта или чрез подписване от двете страни на изрично писмено споразумение, предоставено от JOBS.BG.

9.2. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на сключените договори или на други клаузи.

9.3. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

9.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

Споразумение за обработване на лични данни
Това споразумение се прилага при съхранение на кандидатури в JOBS.BG и е неразделна част от Условията. В случай че използвате обяви с външно кандидатстване към ATS или фирмен сайт, JOBS.BG не носи отговорност за тях.

Дата на актуализация: 20 септември 2023

1. Обработване на лични данни

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

2. Представители на Работодателя

2.1. С цел предоставяне на Услугите и осигуряване на достъп до тях JOBS.BG обработва данни относно лицата, представляващи Работодателя при ползване на Услугите (“Представители”).

2.2. JOBS.BG обработва личните данни на лицата Представители на Работодателя в ролята на Администратор на лични данни съобразно Политиката за защита на личните данни за Работодатели, достъпна тук, неразделна част от тези Условия.

2.3. При добавяне на допълнителни потребители и лица за контакт в акаунта на Работодателя, Вие декларирате, че имате необходимата оторизация и че сте информирали и запознали лицата с Политиката за защита на личните данни на JOBS.BG, преди да направите това.

3. Кандидатури по обяви

При публикуване на обява:

3.1. Работодателят е Администратор на лични данни по отношение на получените кандидатури в своя акаунт.

3.2. Сайтът е технологична платформа, осигуряваща възможност за получаване и съхранение на кандидатури, изпратени от кандидати, по обяви на Работодателя, като в ролята си на доставчик на тази услуга JOBS.BG е Обработващ лични данни.

4. Задължения на Работодателя

Като част от тези Условия, Работодателят:

4.1. определя целите и средствата за обработването на личните данни, като обработването необходимо за публикуване на обяви за свободни работни места и получаване и съхранение на кандидатурите по тях в акаунта на Работодателя; Работодателят се задължава да не обработва личните данни на Кандидатите по негови обяви за цели различни от и несъвместими с посочените тук;

4.2. като Администратор е отговорен за избора на правно основание съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, на базата на което обработва получените кандидатури;

4.3. се задължава да осигури и носи пълна отговорност за зачитането и спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на тези Условия от своите Представители, от своя персонал и от всички други лица, на които би могъл да предостави данни относно Кандидатите;

4.4. при получаване на искане от Кандидати във връзка с упражняване на техните права, да изпълни исканията и/или върне мотивиран отговор в предвидените съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 срокове;

4.5. се задължава да посочи актуални данни за контакт на Кандидатите с него относно защитата на личните им данни, включително за контакт с Длъжностно лице по защита на данните (ако е приложимо);

4.6. да не изисква по никакъв повод от Кандидатите по негови обяви изпращането на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 посредством Сайта. Сайтът не е предназначен за събиране, обработване и съхраняване на такива данни.

5. Обработване на лични данни с цел предоставяне на Услугите

JOBS.BG предоставя технологично решение за получаване на кандидатури и съхранението им във Вашия акаунт, като във връзка с тази Услуга е Обработващ лични данни от Ваше име.

5.1. С приемането на настоящите Условия Вие възлагате на JOBS.BG да обработва лични данни за целите на предоставяне на Услугите, предмет на настоящия Договор, от Ваше име, при стриктно спазване на тези Условия и съгласно Вашите Инструкции (т.5.3.).

5.2. JOBS.BG се задължава да не обработва информация относно кандидати по Ваши обяви за цели, различни от определените в тези Условия, освен в случаите, когато е длъжен да направи това по силата на действащото законодателство или в случаите, когато е в ролята на Администратор.

5.3. Инструкции за обработка на лични данни. Това са инструкциите, съдържащи се в настоящия Договор, както и инструкции, направени посредством наличните в Сайта функционалности. Вие се съгласявате, че ще подавате Вашите инструкции по предвидените за това в Сайта начини и че Вашите инструкции ще са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

5.4. С приемането на тези Условия декларирате, че сте информирани, че в определени от закона случаи JOBS.BG може да бъде задължен да запази и да разкрие на компетентните органи информация, която обработва от Ваше име. JOBS.BG се задължава да Ви информира за такива нареждания, освен в случаите, когато това е забранено от закона.

5.5. Обработването на личните данни от JOBS.BG, свързано с предоставянето на Услугите, се осъществява на територията на Република България. JOBS.BG няма да използва каквото и да е оборудване за обработване на информация относно Кандидатите по Ваши обяви, разположено извън ЕС.

5.6. Подизпълнители. JOBS.BG използва подизпълнители (като колокационни центрове, в които са разположени сървъри, мрежово оборудване и др.). Ако е приложимо, в случай че JOBS.BG работи с подизпълнители, обработващи лични данни на Работодателя, JOBS.BG ще изисква от тях поемането на аналогични на поетите от JOBS.BG договорни ангажименти и ниво на защита. Подизпълнителите ще бъдат задължени да не обработват такива данни за каквито и да е други цели, освен във връзка с предоставяните от JOBS.BG Услуги към Работодателя. Вие давате съгласие за използването от JOBS.BG на подизпълнители с цел предоставяне на Услугите. JOBS.BG поддържа актуален списък на подизпълнителите тук. В случай на промяна, Вие ще бъдете уведомени изрично преди промяната.

6. Съхранение, изтриване и експорт на данни

С приемането на настоящите Условия Вие възлагате, а JOBS.BG се задължава:

6.1. да осигури в Сайта технологична възможност за съхранение на изпратени от Кандидати кандидатури в акаунта Ви до изтриването им от Ваша страна (от Ваш Представител) или от страна на Кандидата, но не по-дълго от 6 /шест/ месеца от датата на публикуване на обявата. При предоставено изрично съгласие от Кандидата чрез функционалността на Сайта кандидатурата може да се съхранява в Сайта и за срок по-дълъг от 6 месеца;

6.2. да подсигури автоматично изтриване на кандидатури в акаунта Ви след изтичане на технологичния срок на съхранение посочен в т. 6.1.(ако не са изтрити по-рано от Вас или от Кандидата чрез използване на функционалностите на Сайта);

6.3. да осигури технологична възможност (функционалност) в Сайта на Кандидатите по всяко време да изтриват от Вашия акаунт своите кандидатури, изпратени към Вас. Независимо от това, Кандидатите нямат задължение да използват функционалностите в Сайта и имат право по всяко време да отправят своите искания директно към Вас;

6.4. да подсигури автоматично изтриване на всички кандидатури, намиращи се в акаунта Ви, при прекратяване на регистрацията Ви в Сайта, освен в случаите, когато това е забранено от закона. Ако желаете да съхраните тези данни, е необходимо да направите това преди закриване на акаунта, като използвате функцията за експорт.

6.5. точки 6.1. - 6.4. не отменят Вашето задължение като Администратор на лични данни да преглеждате и да изтривате своевременно лични данни (кандидатури), за чието обработване нямате правно основание или същото е отпаднало.

6.6. Експорт. В случай че желаете и имате правното основание да съхраните кандидатури извън акаунта Ви в Сайта, можете да използвате функцията за експорт на кандидатури. Вие се задължавате да не съхранявате в акаунта си и да не извличате и обработвате данни, за които нямате правно основание за обработване или за които същото е отпаднало.

6.7. Съгласие. В случай че желаете информация относно кандидати за работа, кандидатствали по Ваша обява през Сайта, да се използва за бъдещи подбори на персонал, Вие се задължавате да получите изричното съгласие за това от съответния кандидат. JOBS.BG не носи отговорност за последващо обработване на информация за Кандидати, от които Вие не сте получили надлежно съгласие за обработване.

7. Обхват на възложените дейности

Обхватът на дейностите по обработване, възложени от Работодателя на JOBS.BG, с приемането на тези Условия и с използването на Услугите, се определя, както следва:

7.1. Цел: предоставяне на Услугите, предмет на настоящия Договор.

7.2. Субекти на данни: Кандидати, изпратили кандидатури по Ваши обяви за работа в Сайта.

7.3. Данни: информацията и документите, съдържащи се в изпратените към Вас кандидатури.

7.4. Предмет и естество: осигуряване на възможности да получавате кандидатури по Ваши обяви в акаунта Ви и да използвате функционалности за техния преглед, съхраняване, експорт, изтриване и др. под.

7.5. Срок: за срока на действие на договора между Вас и JOBS.BG, освен ако не е установено нещо различно в настоящите Условия или в действащото законодателство.

8. Сигурност

JOBS.BG се задължава да:

8.1. прилага технически и организационни мерки (по отношение на персонал, сгради, софтуер, хардуер, мрежи, сървъри, криптиране, контрол, отчетност и мониторинг, проверки за уязвимости и др.) за осигуряване на ниво на защита срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, съобразено с рисковете. Можете да намерите детайлно описание на техническите и организационни мерки тук;

8.2. подсигури, че всички лица, оправомощени от JOBS.BG да обработват лични данни, са поели задължение за спазване на поверителност и преминават регулярни обучения по защита на личните данни, съобразени с дейностите им;

8.3. не разкрива лични данни на Работодателя на трети страни по никакъв друг начин, освен в предвидените в тези Условия и в закона случаи.

9. Проверки във връзка с обработване на лични данни

9.1. JOBS.BG се задължава да оказва необходимото съдействие за извършване на одити и проверки от компетентен надзорен орган относно възложените му от Вас дейности по обработване на лични данни.

9.2. JOBS.BG периодично ще предоставя информация за наличните сертификати, одити и др. под., във вид и доколкото това не застрашава сигурността на Услугите. В случай че във връзка с Вашите задължения по защита на личните данни се изискват допълнителни проверки, е възможно възлагането на одит след подписването на предварително споразумение с JOBS.BG, определящо обхват, срок и избрано по взаимно съгласие акредитирано да извършва одити по Регламент (ЕС) 2016/679 лице. При извършване на такъв вид одит Работодателят се задължава да заплати всички такси, възнаграждения и разходи за извършените дейности и услуги, както от одитиращото лице, така и от JOBS.BG. Одитът може да се извършва единствено по начин и в степен, които не накърняват задълженията и правата на други ползватели на Сайта, свързани със защитата на личните данни.

10. Уведомление на Работодателя

JOBS.BG се задължава Ви уведоми:

10.1. в случай на проверка, предприета от надзорен орган по защита на личните данни във връзка с обработване на информация относно Кандидатите, постъпила във Вашия акаунт, освен в случаите, когато това е забранено от закона;

10.2. в случай че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си по настоящите Условия по каквато и да е причина;

10.3. незабавно (но не по-късно от 24 часа от установяването му), в случай че установи нарушение на сигурността на информацията относно Кандидатите, съхранявана във Вашия акаунт, като известието ще включва: описание на естеството на инцидента, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни; описание на евентуални последици от инцидента и описание на предприетите или предложени мерки за справяне с инцидента и/или намаляване на евентуални неблагоприятни последствия.

11. Съдействие на Работодателя

JOBS.BG се задължава да Ви:

11.1. окаже съдействие при доказване изпълнението на задълженията Ви, свързани с възложеното от Вас обработване на лични данни;

11.2. окаже съдействие при изпълнение на задълженията Ви за уведомяване на надзорния орган в случай на нарушение на сигурността;

11.3. подпомага, доколкото е възможно и разумно може да се очаква, чрез функционалностите на Сайта и чрез подходящи организационни и технически мерки при изпълнението на задълженията Ви да отговаряте на искания за упражняване права на Кандидатите по Ваши обяви, свързани със защитата на личните им данни;

11.4. Вие възлагате, а JOBS.BG се задължава, при получаване на искане от Кандидат във връзка с упражняване на права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, свързани с получени от Вас кандидатури, да го информира, че е необходимо да се свърже директно с Вас на посочените от Вас контакти. Във връзка с това, Вие се задължавате да поддържате актуални, по всяко време, Вашите контакти в Сайта (т. 4.5).

12. Отговорности

Обработващият лични данни носи отговорност за вреди, произтичащи от извършеното обработване, само когато не е изпълнил задълженията по Регламента, конкретно насочени към обработващите лични данни, или когато е действал извън законосъобразните указания на Администратора или в противоречие с тях. Когато Администратор или Обработващ лични данни е изплатил пълното обезщетение за причинена вреда, той има право да поиска от другите Администратори или Обработващи лични данни, участвали в същата операция по обработване на лични данни, да му възстановят част от платеното обезщетение, съответстваща на тяхната част от отговорността за причинената вреда.

Технически и организационни мерки
Този документ съдържа техническите и организационни мерки във връзка с предоставяните Услуги от JOBS.BG и е неразделна част от Споразумението за обработване на лични данни и Условията.

С цел защита на личните данни JOBS.BG прилага технически и организационни мерки (по отношение на персонал, сгради, софтуер, хардуер, мрежи, криптиране, контрол, отчетност и мониторинг, проверки за уязвимост и др.) срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, съобразени с рисковете и въздействието.

Дата на актуализация: 17 май 2018

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

1. Защита на данни

Работодателят е единствен Администратор на данните в своя акаунт. JOBS.BG в ролята си на Обработващ ще третира данните на Работодателя като конфиденциални, като ще ги обработва само във връзка с и до степен, необходима за предоставяне на Услугите или други предвидени в Условията и Политиката случаи.

2. Политики за сигурност

2.1. При обработката на данни JOBS.BG ще прилага политики за сигурност, съобразени с изискванията на закона и добрите практики, с цел подсигуряване на поверителност, цялостност и наличност на данните.

2.2. За определяне на адекватното ниво на техническите и организационни мерки и допустимия вид защита JOBS.BG извършва анализ на въздействието върху обработваните лични данни в ролята си на Обработващ.

2.3. С цел подсигуряване на ефективна защита политиките ще бъдат преглеждани регулярно, като най-малко веднъж годишно ще бъде извършван цялостен преглед.

2.4. Всички служители на JOBS.BG са задължени да прилагат тези политики и практики при своята работа. Служителите се запознават своевременно с всяка промяна, като в допълнение са задължени да преглеждат всички политики минимум веднъж годишно.

2.5. JOBS.BG ще извършва проверки при назначаване на нови служители в рамките на предвиденото в закона.

2.6. Служителите на JOBS.BG ще преминават обучения, свързани със сигурността и за защита на личните данни, съобразено със заеманата от тях длъжност минимум веднъж годишно.

3. Инциденти във връзка със сигурността

3.1. JOBS.BG ще прилага документиран план за действие при инциденти, свързани със сигурността и в съответствие с изискванията за уведомяване съгласно Регламента.

3.2. JOBS.BG ще разследва всички потенциални случаи на инциденти и ще приложи план за действие. В случай че Работодателят подозира наличие на уязвимост или инцидент със сигурността, е необходимо незабавно да уведоми JOBS.BG.

3.3. JOBS.BG ще уведоми незабавно (но не по-късно от 24 часа) в случай на установяване на нарушение на сигурността на информациятта на Работодателя, като ще предостави, доколкото е възможно, информация за инцидента и предприетите действия.

4. Физическа защита и контрол на достъпа

4.1. JOBS.BG ще използва колокационни центрове с контрол на физическия достъп, включващ актуален списък на лицата с права за достъп и лог на посещенията.

4.2 JOBS.BG ще използва колокационни центрове с подсигурено непрекъсваемо захранване, климатизация и защита срещу пожар, кражба и вандализъм.

4.3. JOBS.BG ще контролира достъпа до своите офиси, като се допускат само оторизирани лица и лица с упълномощен придружител. JOBS.BG ще прилага технически мерки като електронна система за контрол на достъпа, СОТ и др.

5. Информационните системи и мрежи

5.1. JOBS.BG ще поддържа документирана архитектура на инфраструктурата. JOBS.BG ще преглежда архитектурата, включително мерките за сигурност и ще прилага добри практики по отношение на сегментация и изолация. В случай на използване на безжични мрежи, те ще бъдат криптирани, ще използват надеждна оторизация и няма да имат пряк достъп до мрежи, директно свързани с Услугите. Мрежите, свързани с Услугите, няма да използват безжична технология.

5.2. JOBS.BG ще съхранява данните на Работодателя логически отделени от данните на останалите Работодатели.

5.3. JOBS.BG ще прилага криптиране при пренос на данни през публични мрежи, като използва технологии като HTTPS, Force-TLS за криптиран пренос на данни по имейл (приложимо, ако използвате имейл функции) и др.

5.4. JOBS.BG ще прилага решения за управление на ключове, криптиране и псевдономизация на съхраняваните данни в зависимост от нивото на риск при съответната дейност.

5.5. При управление на достъпа на своите служители JOBS.BG ще дава минималните необходими права за изпълнение на служебните задължения или конкретно възложена задача, налагаща съответния достъп, само за периода, за който е необходим.

5.6. JOBS.BG ще прилага добри практики за използване на пароли, криптографски ключове, управление на сесиите, акаунти и др.

5.7 JOBS.BG ще използва набор от софтуерни и хардуерни решения за защита и мониторинг и одитиране на сигурността на Услугите (Web Application Firewalls, Network Firewalls, Key management and encryption devices, SIEM, etc.) и на крайните устройства, като решения за защита от вируси и зловреден софтуер, актуализация на софтуера, криптиране и др.

5.8. В случай че е приложимо, JOBS.BG ще санитизира физическите информационни носители, предназначени за повторна употреба или в случай че такава употреба не е планирана, ще ги унищожава, прилагайки добрите практики.

6. Сигурност, непрекъснатост и наличност

6.1. JOBS.BG ще провежда автоматични и/или ръчни тестове за проникване и уязвимост периодично и при внедряване на нови или промяна на съществуващите приложения, системи и мрежи.

6.2. Минимум веднъж годишно и/или при съществени промени, JOBS.BG ще провежда тестове за проникване и уязвимост на приложенията, системите и мрежите, включително чрез етично хакерство, извършвани от независима трета страна с адекватен опит и репутация.

6.3. JOBS.BG ще поддържа политики и процедури за управление на риска при промени. Преди внедряване на промени в приложенията, системите и мрежите, те ще бъдат документирани в заявка за промяна, включваща описание, причина за промяната, график, оценка на риска и въздействието, очакван резултат, план за връщане назад и документирано одобрение от упълномощено лице.

6.4. JOBS.BG ще поддържа списък на информационните системи, свързани с предоставяне на Услугите, и ще извършва мониторинг на състоянието им.

6.5. JOBS.BG ще извършва периодична оценка на информационните системи, свързани с предоставяне на Услугите, по отношение на сигурност, непрекъснатост и наличност.

6.6. JOBS.BG ще подсигури архивиране на данните на Работодателя, като гарантира, че минимум едно копие се съхранява отделно от основната система. Архивите ще бъдат съхранявани в криптиран вид. JOBS.BG ще извършва тестове за тяхното състояние и възможността да бъдат възстановени.

6.7. Освен планирана актуализация на софтуера, приложенията, системите и мрежовите устройства, при необходимост JOBS.BG ще прилага частични пачове след оценка на целесъобразността и риска.

7. В допълнение JOBS.BG се задължава да приложи организационни и технически мерки съгласно препоръките и становищата на КЗЛД.

7.1. Физическа защита. JOBS.BG се задължава да прилага технически и организационни мерки за физическа защита на личните данни, включващи в приложимите случаи:
 • определяне на зоните с контролиран достъп;
 • определяне на помещенията, в които ще се обработват лични данни;
 • определяне на помещенията, в които ще се разполагат елементите на комуникационно-информационните системи за обработване на лични данни;
 • определяне на организацията на физическия достъп;
 • определяне на режима на посещения;
 • определяне на използваните технически средства за физическа защита;
 • определяне на екип за реагиране при нарушения.
Като изпозва: ключалки; шкафове; метални каси; оборудване на зоните с контролиран достъп; оборудване на помещенията; устройства за контрол на физическия достъп; охрана и/или система за сигурност; средства за защита на периметъра; пожарогасителни средства; пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

7.2. Персонал. JOBS.BG се задължава да прилага организационни мерки спрямо физическите лица, които обработват лични данни под неговото ръководство, включващи:
 • познаване на нормативната уредба в областта на защитата на личните данни;
 • познаване на политиката и ръководствата за защита на личните данни;
 • знания за опасностите за обработваните лични данни;
 • относно споделяне на критична информация между персонала (например идентификатори, пароли за достъп и т.н.);
 • съгласие за поемане на задължение за неразпространение на личните данни;
 • обучение;
 • тренировка на персонала за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните.
(а) Да прилага мерки, гарантиращи достъпа до лични данни, само на лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп, при спазване на принципа „Необходимост да знае”.

(б) Да задължи лицата, преди да обработват лични данни, да са запознати с:
 • нормативната уредба в областта на защитата на личните данни;
 • инструкцията и ръководствата за защита на личните данни;
 • опасностите за обработваните лични данни.
(в) Се задължава лицата, които обработва лични данни под неговото ръководство, да подписват декларация за неразгласяване на лични данни, до които са получили достъп при и по повод изпълнение на задълженията си.

7.3. Документална. JOBS.BG се задължава да прилага система от организационни мерки при обработването на лични данни на хартиен носител, включваща:
 • определяне на регистрите, които ще се поддържат на хартиен носител;
 • определяне на условията за обработване на лични данни;
 • регламентиране на достъпа до регистрите;
 • контрол на достъпа до регистрите;
 • определяне на срокове за съхранение;
 • правила за размножаване и разпространение;
 • процедури за унищожаване;
 • процедури за проверка и контрол на обработването.
7.4. Информационни системи и мрежи. JOBS.BG се задължава да приложи технически и организационни мерки за защита на информационните системи и мрежи, включващи в приложимите случаи:
 • инструкция за защита на личните данни, ръководства по защита и стандартни операционни процедури;
 • определяне на роли и отговорности;
 • идентификация и автентификация;
 • управление на регистрите;
 • контроли на сесията;
 • външни връзки/свързване;
 • телекомуникации и отдалечен достъп;
 • наблюдение;
 • защита от вируси;
 • планиране на случайността/непредвидените случаи;
 • поддържане/експлоатация;
 • управление на конфигурацията;
 • копия/резервни копия за възстановяване;
 • носители на информация;
 • физическа среда/обкръжение;
 • персонална защита;
 • тренировка на персонала за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните;
 • определяне на срокове за съхранение на личните данни;
 • процедури за унищожаване/заличаване/изтриване на носители.
7.5. Криптографска защита. JOBS.BG се задължава да прилага технически и организационни мерки за криптографска защита на личните данни, включващи в приложимите случаи:
 • стандартните криптографски възможности на операционните системи;
 • стандартните криптографски възможности на системите за управление на бази данни;
 • стандартните криптографски възможности на комуникационното оборудване;
 • системи за разпределение и управление на криптографските ключове;
 • нормативно определените системи за електронен подпис.


Политика за защита на личните данни за работодатели
Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни за Работодатели (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от Работодатели („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 17 май 2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.jobs.bg (“Сайта”), ДЖОБС.БГ” ЕООД („JOBS.BG“/ „Ние“) с адрес на управление: ул. Райко Алексиев №26, София 1113, ЕИК: 175050954 обработва лични данни на Представители на Работодатели и физически лица - Работодатели или други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни JOBS.BG спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставените Услуги JOBS.BG обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) Представители на Работодатели („Представители“) – физически лица;
(б) Работодатели - физически лица, регистрирани в Сайта;
(в) Физически лица, посочени от Работодателя, като лица за контакт (административен контакт, финансов контакт, длъжностно лице по защита на данните и др.)

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация на фирмен акаунт, потребители и контакти. При създаването и при ползването на фирмен акаунт в Сайта се изисква информация за Работодателя; Представители на Работодателя; Лица за контакт; Длъжностно лице по защита на данните по смисъла на Регламента (ако има такова). В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и приемането на Условията (дата, час и IP адрес).

Данните, които се предоставят от Вас при регистрацията на акаунт, добавяне на Представители и лица за контакт, могат да бъдат:
 • Работодатели - физически лица: име, адрес на управление, други данни за контакт (адрес за кореспонденция; телефон; имейл адрес); ЕИК/ БУЛСТАТ; ДДС номер и др.
 • Представители на Работодатели („Представители“) – физически лица: име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.
 • Лица за контакт – физически лица: име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.
(б) Допълнителни потребители и контакти. Съобразно Условията, в случай че е необходимо и имате необходимите права, можете да добавяте допълнителни фирмени потребители (Представители) с достъп до фирмения акаунт, като за тази цел се попълва информация като: име, фамилия, длъжност, служебен имейл адрес, права за достъп и др. При добавяне на допълнителни фирмени потребители и лица за контакт във фирмения акаунт, Вие декларирате и гарантирате, че имате необходимата оторизация и че сте запознали предварително съответните лица с тази Политика.

(в) Договори, декларации и др. Обменени между Вас и JOBS.BG документи, свързани със сключването и изпълнението на договора (допълнителни споразумения; пълномощни; декларации; фактури и др. под.). Тези документи е възможно да съдържат име, длъжност, информация за контакт, саморъчен/електронен подпис и др.

(г) Кореспонденция, жалби и сигнали. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на JOBS.BG, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

(д) Специални категории (чувствителни) данни. Услугите на JOBS.BG и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за събиране, съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате такива данни във Вашия фирмен акаунт. В допълнение, Вие не следва да изисквате от Кандидатите по Ваши обяви да изпращат такива данни посредством Сайта. JOBS.BG не е длъжен и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта.

(е) Други данни. JOBS.BG може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

(а) Договорна и финансова информация. Във връзка със сключването и изпълнението на Договора за предоставяне на Услугите между Вас и JOBS.BG, е възможно обработването на следните данни:
 • Информация относно договорните уговорки;
 • Информация, свързана с извършените и дължими плащания за Услугите (при валидация на акаунт и ползване на платени услуги в Сайта, информацията може да включва име, банка, номер на банкова сметка и др.);
 • Информация, свързана с администрирането и предоставянето на Услугите;
 • История и информация за заявени Услуги;
 • История и информация за използването на Услугите;
 • Друга информация, създадена или предоставена в процеса на използване на Услугите.
(б) Настройки и известия. При някои от Услугите са налични настройки и известия (вкл. по електронна поща), улесняващи Вашата работа със Сайта. JOBS.BG обработва съответната информация за тази цел.

(в) Инструкции и лог на действията по обработване на лични данни. JOBS.BG предоставя технологична възможност за получаване на кандидатури по публикувани от Вас обяви и за съхранението им във Вашия акаунт, като с приемането на Условията Работодателят (в ролята на “Администратор”) възлага на JOBS.BG (в ролята на “Обработващ”) да обработва лични данни за целите на предоставяне на Услугите, при стриктно спазване на Условията и съгласно Вашите Инструкции (т. 5.3 от Споразумението за обработване на лични данни, неразделна част от Условията).

Във връзка с това може да се съхранява информация за направените от Вас и/или Ваши Представители инструкции посредством наличните в Сайта функционалности, както и за действия, свързани с обработване на лични данни (кандидатури). Такава информация включва:
 • Действия като достъп до акаунта и промени в него, заявяване на услуги, публикуване и редактиране на обяви и др.
 • Действия, свързани с достъп до данни (кандидатури), като достъп, изтриване, експорт и др.
Съхраняваната информация включва действие, Представителя, извършил действието, дата и час, IP адрес и др.

(г) Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. В Сайта се използват логове със следните цели:
 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • Логове в случаи, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).
Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

(д) Бисквити. За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение тук.

3. Цели на обработване на лични данни

JOBS.BG събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:
 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и JOBS.BG;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и JOBS.BG;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на JOBS.BG.
(а) Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и JOBS.BG, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

(б) Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на JOBS.BG или на трети лица (други ползватели на Сайта (Кандидати, Работодатели, Представители на Работодатели, лица за административен контакт и нерегистрирани потребители на Сайта), служители на JOBS.BG и негови подизпълнители или доставчици на услуги), включват:
 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността;
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на JOBS.BG, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

(в) Законови задължения. Това са цели като:
 • Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;
 • Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на JOBS.BG да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под.;
 • Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

(г) Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. Срок на съхранение

Тук можете да намерите информация за максималните срокове на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Вид данни Период на съхранение
Данни във връзка с регистрация на фирмен акаунт, потребители, допълнителни потребители, контакти и информация за приемане на Условията (дата, час, IP адрес и др.); договори, декларации и др. За периода на поддържане на акаунта в Сайта и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията
Настройки (език на Сайта, скриване на информационни кутии и др.) До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване
Фактури и друга финансова информация (вкл. данни за Работодател и Представители на Работодател) За периода на поддържане на акаунта в Сайта и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията или до 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година
Кореспонденция, искания, жалби и сигнали За периода на поддържане на акаунт в Сайта и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни обаждания се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца
Инструкции и лог на действията по обработване на лични данни, лог за достъп до акаунта (съхранява се информация като: действие, Представителя, извършил действието, дата и час, IP адрес и др.) За периода на поддържане на акаунт в Сайта и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията
Системни логове. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година
Бисквити За описание на ползваните бисквити виж “Политика за ползване на Бисквити”

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променяни, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Промяна в или прекратяване на взаимоотношенията между Работодател и негови Представители не води до промяна в посочените по-горе срокове, поради това че информацията за направените поръчки, инструкции и действия на конкретните Представители е необходима за доказване и отчетност във връзка с договорните и законови задължения.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

5. Предоставяне на информация

JOBS.BG не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Работодателят и Представители на Работодателя. Данните в акаунта на Работодателя, като данните за Представителите, заявени услуги, публикувани обяви и други действия, са достъпни за Работодателя и за негови Представители, като това какви данни са достъпни зависи от нивото на достъп на съответния Представител, определено от Работодателя.

Доставчици и подизпълнители. JOBS.BG използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване, счетоводни услуги, и др. При работата си с подизпълнители и доставчици JOBS.BG изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

Доставчици

Трети лица. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на JOBS.BG и/или други потребители на Услугите.

Промяна на собственост. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащо обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права за физически лица:

6.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Такъв достъп може да бъде осъществен чрез предвидените в акаунта на Работодателя функционалности.

6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или упълномощен Представител на Работодателя.

6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Право на жалба до надзорен орган.
Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7. Точност на информацията
JOBS.BG не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. Длъжностно лице по защита на данните
Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на JOBS.BG:

Адрес за кореспонденция: ул. Райко Алексиев 26, София 1113
Имейл: privacy@jobs.bg

Политика за ползване на бисквити
Тук можете да се запознаете с ползваните бисквити и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в сайта www.jobs.bg и/или мобилните версии и приложения (“Сайта”).

Дата на актуализация: 13 юни 2018

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

JOBS.BG прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквити се използват за следните цели:

Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Сайта) Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Сигурност (защита против влизане от неoторизирани устройства и др.) До 6 /шест/ месеца от последното влизане Това са бисквити, които се ползват с цел подсигуряване защита на акаунта от неоторизиран достъп.
Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Функционалност бързи линкове за търсене До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Функционалност автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

Изтриване на бисквитите от Вашия браузър
В JOBS.BG е предвидена специална функционалност, позволяваща Ви да изтриете всички бисквити от JOBS.BG. В случай че желаете да направите това, използвайте този линк: Изтриване на всички бисквити от този браузър

Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

Възникна технически проблем! Проверете дали имате Интернет връзка и опитайте отново.
В случай че имате Интернет връзка и проблемът продължи, свържете се с наш администратор на тел. 02/439 22 22
Възникна технически проблем! Проверете дали имате Интернет връзка и опитайте отново.
В случай че имате Интернет връзка и проблемът продължи, свържете се с наш администратор на тел. 02/439 22 22